Regulamin zawodów KO Sprinty Dzierżoniów 2022

OSiR Dzierżoniów    Miasto Dzierżoniów

Zawody wchodzące w skład III Grand Prix Polski na nartorolkach

Dzierżoniów, 30 lipca 2022 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach w sprintach na krótkim dystansie.
 • Popularyzacja najbardziej widowiskowej formy współzawodnictwa na nartorolkach.
 • Promocja Dzierżoniowa.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 30.07.2022 roku (sobota) o godzinie 18:00 w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie) na trasie o długości 200 m.

Miejsce zawodòw: w Dzierżoniowie na ul. Piastowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Złotą i Diorowską (koordynaty GPS:  N50.737264, E16.642918)

Program

sobota 30.07.2022 roku

 • 16:30 - 17:30 - zapisy w biurze zawodów, weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 17:10 - 17:45 - Oficjalna Rozgrzewka na trasie zawodów
 • 18:00 - start Rundy Kwalifikacyjnej
 • ok. 19:00 - start Rundy Finałowej z eliminacjami w parach
 • ok. 20:30 - rozpoczęcie dekoracji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów mogą się zmienić ze względu na trudną do przewidzenia z wyprzedzeniem liczbę Uczestników. Godziny rozpoczęcia etapów Rundy Finałowej oraz dekoracji będą ogłaszane z wyprzedzeniem przez spikera.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://gpp.nartorolki.pl/zapisy do 28.07.2022 lub osobiście w biurze zawodów bezpośrednio przed Zawodami.

Do udziału w Zawodach dopuszczeni są Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 80 Uczestników.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Regulaminu Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy trasie Zawodów w dniu Zawodów od 16:30 do 17:30.

Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów w godzinach pracy biura. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Weryfikacji i odbioru numeru startowego można dokonać także w sobotę 30.07.2022 roku przy okazji weryfikacji w biurze zawodów Uphillu Gór Sowich.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się techniką dowolną zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn open oraz w kategoriach wiekowych zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Zawody są zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić godzinę odbywania się Zawodów lub odwołać Zawody.

Zawody rozpoczynają się od Rundy Kwalifikacyjnej odbywającej się w formie biegu ze startu indywidualnego. Po kwalifikacjach zakwalifikowani Uczestnicy przechodzą do Finałów, w których przechodzą kolejne rundy eliminacyjne.

Runda Kwalifikacyjna

Zawodnicy startują indywidualnie na sygnał startera. Czas mierzony jest elektronicznie i liczony jest netto od momentu otwarcia bramki startowej przez Uczestnika do przekroczenia linii mety.

Kolejność startu następuje wg kolejności numerów startowych przyznawanych w Biurze zawodów.

Zawodnik przed startem musi mieć obie stopy przed linią startową. Kije mogą być oparte przed lub za linią / bramką startową.

Runda Finałowa

Starty w Rundzie Finałowej odbywają się parami. Do udziału w niej uprawnionych jest 32 Uczestników (osobno kobiet i mężczyzn), którzy uzyskali najlepsze czasy w Rundzie Kwalifikacyjnej.

Uczestnicy rywalizują w parach na podstawie czasu uzyskanego w Rundzie Kwalifikacyjnej zgodnie z poniższym diagramem.

Pozycja startowa (korytarz) jest wybierana przez Uczestnika:

 • w 1/16 finału na podstawie czasu uzyskanego w kwalifikacjach,
 • w ⅛,¼, ½ i finałach na podstawie rankingu z poprzedniej, wyższej rundy eliminacyjnej lub w dalszej kolejności czasu uzyskanego w kwalifikacjach.

Uczestnicy zobowiązani są stawić się w bezpośredniej bliskości linii startu nie później niż na 3 minuty przed startem rundy eliminacyjnej w ramach Finałów.

Na komendę “na miejsca” Uczestnicy należący do pary, która ma przystąpić do rywalizacji, podchodzą do linii startowej i ustawiają się w taki sposób, by żadna część ciała i sprzętu, w tym kije, nie przekraczała linii startowej. Na komendę “gotowi” Uczestnicy mają obowiązek znieruchomieć aż do momentu wydania przez startera sygnału startowego, po którym rozpoczynają bieg.

Uczestnicy w trakcie biegu mają obowiązek korzystać wyłącznie z wyznaczonego korytarza.

W wypadku, gdy w Zawodach weźmie udział mniej niż 32 Uczestników w ramach rywalizacji jednej płci, a przez to powstaną wakaty w parach w Rundach Finałowych, Uczestnicy którzy nie mają rywali w parze w swojej rundzie eliminacyjnej, automatycznie przechodzą do następnej rundy. Przykładowo, jeżeli w Zawodach weźmie udział 31 Uczestników, Uczestnik z rankingiem 1 (najszybszy w Rundzie Kwalifikacyjnej) po kwalifikacjach automatycznie przechodzi do ⅛ finału.

W wypadku falstartu starter lub sędzia wydaje sygnał falstartu, po którym Uczestnicy mają obowiązek zakończyć bieg. Następuje powtórzenie procedury startowej. Uczestnik, który spowoduje falstart, otrzymuje upomnienie. Uczestnik otrzymujący drugie upomnienie w trakcie Zawodów, a także każdy Uczestnik, który dokona kolejnego falstartu, w ramach startu tej samej pary, kończy udział w Zawodach i jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu w ramach bieżącej rundy eliminacyjnej, czyli na ostatnim miejscu części finału, w którym brał udział w momencie dokonania falstartu.

Pomiar czasu

Pomiar czasu w trakcie Rundy Kwalifikacyjnej jest elektroniczny. Pomiar czasu jest netto i liczony jest od momentu otwarcia przez Uczestnika bramki pomiarowej do momentu przecięcia linii końcowej (mety zawodów) przez stopę nogi wykrocznej Uczestnika. W Rundzie Finałowej czas nie jest mierzony, zwycięża zawsze Uczestnik, który jako pierwszy przecina stopą nogi wykrocznej linię końcową (metę zawodów). W wypadku zastosowania procedury foto-finiszu punkt pomiarowy znajduje na czubku noska buta na nodze wykrocznej.

Wyniki zawodów

Kolejność Uczestników w Zawodach ustalana jest następująco:

 1. Zwycięzca - Uczestnik szybszy - w finale A zajmuje 1. miejsce.
 2. Uczestnik szybszy w finale B zajmuje 3. miejsce.
 3. Uczestnik wolniejszy w finale A zajmuje 2. miejsce.
 4. Uczestnik wolniejszy w finale B zajmuje 4. miejsce.
 5. Uczestnicy wolniejsi w swoich biegach (przegrywający) w 1/16, ⅛ i ¼ finału, którzy nie zakwalifikowali się do następnej rundy eliminacyjnej, zostają sklasyfikowani na miejscach odpowiednio: 17-32, 9-16, 5-8 według czasów osiągniętych w Rundzie Kwalifikacyjnej.
 6. Uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do Rundy Finałowej zajmują miejsca 33. i dalsze na podstawie wyników w Rundzie Kwalifikacyjnej.

Nagrody i dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open otrzymują medale lub statuetki.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują dyplomy.

Wśród wszystkich uczestników losowane są akcesoria sportowe ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Obowiązki Uczestników

Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wyznaczonym korytarzem,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Regulaminu i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,przestrzegać zasad fair play,
 6. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 7. pozostawiać śmieci wyłącznie w miejscach wyznaczonych w strefie biura zawodów, startu, mety i punktu odżywczego.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu pojazdów na drodze asfaltowej o bardzo dobrej jakości z oddzielonymi od siebie pasami - korytarzami. Trasa prowadzi z kierunku od zachodu na wschód. Trasa jest płaska.

Trasa zawodów składa się z czterech odcinków:

 • A - Strefa rozgrzewki,
 • B - Strefa rywalizacji - odcinek o długości 200 m,
 • C - Strefa hamowania o długości 70 m,
 • D - Strefa wolnej jazdy.

Mapa odcinków trasy

W Strefie rywalizacji (odcinek B) mają prawo przebywać tylko Uczestnicy będący w trakcie rywalizacji, z wyjątkiem czasu przewidzianego na Oficjalną Rozgrzewkę wyszczególnioną w Programie Zawodów. Do rozgrzewki poza czasem Oficjalnej Rozgrzewki służą odcinki A i D.

Strefa hamowania (odcinek C) ma długość 70 m i służy do wytracenia prędkości po zakończeniu biegu przez Uczestników. Uczestnicy mają prawo zdjąć nartorolki dopiero po opuszczeniu Strefy hamowania (odcinek C) i przejściu do Strefy wolnej jazdy (odcinek D). Po opuszczeniu Strefy hamowania, nie ma możliwości powrotu do niej.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego w Strefie wolnej jazdy przy odcinku D.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. Zawodnik bez kasku nie zostanie dopuszczony do udziału w Zawodach.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa lub trzy biegi - Uphill Gór Sowich, KO Sprinty Dzierżoniów i Pętlę Sowiogórską - odbywające się w jeden weekend (30 i 31 lipca 2022 roku) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w KO Sprintach Dzierżoniów Łączna wysokość opłaty startowej za dwa biegi zaliczane do Grand Prix Polski. Łączna wysokość opłaty startowej za trzy biegi (Uphill Gór Sowich, KO Sprinty Dzierżoniów, Pętla Sowiogórska)
przez internet do 19.06.2022 75 zł 130 zł 170 zł
przez internet od 20.06.2022 do 28.07.2022 85 zł 150 zł 190 zł
osobiście w biurze zawodów 30.07.2022 100 zł 180 zł 230 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.
 
Rachunek bankowy Organizatora

Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Grand Prix Polski, opłata za biegi ..., <imię i nazwisko, data urodzenia>

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Potwierdzenie przelewu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • woda pitna na mecie,
 • numer startowy,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem Zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
 • sklep nartorolkowy.pl - Wrocław, ul. Moniuszki 15.

Partnerem biegu jest Gmina Pieszyce.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z działania Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb Zawodów. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.gpp.nartorolki.pl.

W sprawach nieuregulowanych decydują przepisy NRS i FIS. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Organizatorzy i sponsorzy Grand Prix Polski