Regulamin zawodów Uphill Gór Sowich 2022

Zawody wchodzące w skład III Grand Prix Polski na nartorolkach

Pieszyce, 30 lipca 2022 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja Gór Sowich.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 30.07.2022 roku (sobota) o godzinie 10:30 w Pieszycach (województwo dolnośląskie) na trasie o długości 9 km z przewyższeniem 425 m.

Miejsce startu: w Pieszycach na ul. Kopernika przy wyjeździe z miasta w stronę Przełęczy Jugowskiej, w okolicach niezabudowanej działki (parkingu) zlokalizowanej po lewej stronie od ulicy (koordynaty GPS: N50.689244, E16.551926)
Meta: na Przełęczy Jugowskiej - 810 m n.p.m. (koordynaty GPS: N50.656052, E16.526733)

Program

sobota 30.07.2022 roku

 • 8:30 - 9:30 - zapisy w biurze zawodów
 • 8:30 - 10:00 - weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:30 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 10:35 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 12:30 - rozpoczęcie dekoracji
 • 13:00 - rozpoczęcie zwożenia zawodników do punktu startu

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://gpp.nartorolki.pl/zapisy do 28.07.2022 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Regulaminu Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy starcie w dniu zawodów od 8:30 do 10:00.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną
 • techniką dowolną

Konkurencja techniką klasyczną jest zaliczana do klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach. Konkurencja techniką dowolną rozgrywana jest w formie biegu towarzyszącego.

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji w kategoriach open i wiekowych zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Start do zawodów jest wspólny dla każdej z Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 90 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się na drodze asfaltowej. Uczestnicy mogą korzystać z obu pasów ruchu. Na odcinku pierwszych ponad 2 km asfalt jest nowy (remont drogi w 2021 roku) i bardzo dobrej jakości, na pozostałym odcinku 7 km asfalt jest bardzo dobrej i dobrej jakości. Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Dekoracje za udział w Zawodach

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open we wszystkich Konkurencjach otrzymują medale lub statuetki.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują dyplomy.

Wśród wszystkich uczestników na wszystkich Zawodach losowane są nagrody ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa lub trzy biegi - Uphill Gór Sowich, KO Sprinty Dzierżoniów i Pętlę Sowiogórską - odbywające się w jeden weekend (30 i 31 lipca 2022 roku) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Uphillu Gór Sowich Łączna wysokość opłaty startowej za dwa biegi zaliczane do Grand Prix Polski. Łączna wysokość opłaty startowej za trzy biegi (Uphill Gór Sowich, KO Sprinty Dzierżoniów, Pętla Sowiogórska)
przez internet do 19.06.2022 75 zł 130 zł 170 zł
przez internet od 20.06.2022 do 28.07.2022 85 zł 150 zł 190 zł
osobiście w biurze zawodów 30.07.2022 100 zł 180 zł 230 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.
 
Rachunek bankowy Organizatora

Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Grand Prix Polski, opłata za biegi ..., <imię i nazwisko, data urodzenia>

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Potwierdzenie przelewu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • woda pitna na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • przewiezienie Uczestników po zakończeniu imprezy z mety na start.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Miasto i Gmina Pieszyce,
 • sklep nartorolkowy.pl - Wrocław, ul. Moniuszki 15.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w Zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do Zawodów Uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w Zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z działania Uczestnika w Zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej w Zawodach.

Dane osobowe

Uczestnik Zawodów dokonując zgłoszenia do Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach przeprowadzenia Zawodów i organizacji Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją Zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, przynależności do klubu lub teamu, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Zawodów oraz działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji Zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb Zawodów. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji Zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.gpp.nartorolki.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Organizatorzy i sponsorzy Grand Prix Polski